Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola Samorządowego we Włosienicy

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola Samorządowego we Włosienicy

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Samorządowego we Włosienicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż stanowią formularze, których wzór został uregulowany przepisami prawnymi lub zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.
 • Administrator unika stosowania tabel, a te zamieszczone na stronie są prawidłowe. Jednak mogą wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.
 • Część z publikowanych zdjęć i innych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego, gdyż zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leokadia Kukla.
 • E-mail: pswlosienica@pswlosienica.gminaoswiecim.pl
 • Telefon: 33 8423189

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Leokadia Kukla
 • Adres: ul. Józefa Suskiego 3532 - 642 Włosienica
 • E-mail: pswlosienica@pswlosienica.gminaoswiecim.pl
 • Telefon: 33 8423189

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy mieści się w podpiwniczonym budynku przy ulicy Józefa Suskiego 35 we Włosienicy. Budynek ma dwie kondygnacje: parter i piętro. Budynek dwa wejścia, przed każdym z nich znajdują się schody (7 stopni zarówno schody przy wejściu głównym z boku budynku jak i  schody przy wejściu z tyłu budynku. Wejście do budynku od strony tyłu budynku wyposażone jest w zewnętrzną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostanie się na parter na którym znajduje się kancelaria Dyrekcji co umożliwia załatwienie bezpośrednio spraw urzędowych na parterze. W samym przedszkolu na piętro prowadzą schody, nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking gminny, brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd do Przedszkola komunikacją miejską możliwy jest linią MZK 1 – przystanek Włosienica Centrumzlokalizowany jest w pobliżu Przedszkola.

Swobodne poruszanie się na wózku możliwe jest w ramach parteru. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku jest utrudnione ze względu na dużą ilość. Do budynku możliwe jest wejście z psem asystującym na poziom parteru. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych i innych urządzeń lub środków technicznych do obsługi słabosłyszących.

Informacje dotyczące możliwości ewakuacji: drogi ewakuacyjne są prawidłowo i wyraźnie oznaczone, osoby funkcyjne przeszkolone są z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

UŁATWIENIA

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Strona  posiada następujące dodatkowe ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, zielone linki),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Inne informacje i oświadczenia

Raport dostępności https://bip.malopolska.pl/pswwlosienicy,a,1936562,raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci.html

GALERIA