RODO

Klauzula informayjna

 

Przedszkole jako administrator danych dzieci, rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci, nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników placówki dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.  Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte należytą ochroną, zgodnie z nowymi regułami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest: Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, 32-642 Włosienica, ul. J. Suskiego 35, reprezentowane przez Dyrektora Leokadię Kuklę, tel. 33 842 31 89, e-mail: pswlosienica@pswlosienica.gminaoswiecim.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, który zostanie powołany po 25.05.2018 r. – IOD@kancelariapaliwoda.pl  tel. 572 652 782
 3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków  do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem.
 4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszym przedszkolu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Wizerunek i dane osobowe dziecka (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki w ramach portali społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 10. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Urząd Gminy Oświęcim,Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji, inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa, inni administratorzy współpracujący z placówką (np. inne przedszkola na potrzeby organizacji wspólnych konkursów i wydarzeń statutowych,  organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń).
 11. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce. 

Dyrektor PS we Włosienicy

Leokadia Kukla