Projekty edukacyjne i akcje

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w naszym przedszkolu projektami edukacyjnymi i akcjami, w roku szkolnym 2021/2022...

W naszym przedszkolu, w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy wiele projektów edukacyjnych i akcji, których opis przedstawiamy poniżej.

 

Projekt edukacyjny ,,INTERAKTYWNIE Z MISIEM MAURYCYM”

Główne założenie projektu:

Wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i kształtowanie kompetencji cyfrowych oraz właściwych postawwobec cyfryzacji wśród dzieci.

 

Cele szczegółowe projektu:

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego;

- urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii;

- poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci;

- doskonalenie logicznego myślenia, kształtowanie radzenia sobie w sytuacjach problemowych;

- rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

 

Czas trwania projektu:

Cały rok szkolny 2021/2022

 

 

 

II edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego ,,Z KULTURĄ MI DO TWARZY,” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Projekt zgodny z podstawą programową, oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022

 

Główny cel:

Promowanie kultury oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości.

 

Czas trwania projektu:

Od października 2021 do maja 2022r.

 

Zadanie dzieci będzie polegało na wykonaniu 20 aktywności wchodzących w skład 4 modułów, związanych z różnorodną tematyką.

MODUŁ I - ,,W krainie muz”

MODUŁ II –,,Tu jest moje miejsce”

MODUŁ III – ,,Kocham, lubię, szanuję”

MODUŁ IV - ,,Kultury świata”

 

 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,WYZWANIA TEODORA.”

 

Główny cel:

Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

 

Czas trwania projektu:

Od października 2021 do maja 2022r.

 

Dzieci będą podjąć wyzwania bociana Teodora i wykonać zaproponowane przez niego zadania – w dowolny, najbardziej kreatywny sposób, ale jednocześnie dostosowany do wieku i możliwości grupy. Każde wykonane zadanie, to kolejna zdobyta sprawność, a więc odznaka. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do wykonania. W pierwszej edycji do zdobycia są odznaki związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów. Druga edycja to sprawności pomocnej dłoni, ratownika medycznego, małego chemika, detektywa, majsterkowicza, znawcy własnej miejscowości i podróżnika. Kto podejmie wyzwanie i poradzi sobie z zadaniem otrzyma odznakę, a gdy zbierze wszystkie, zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora.

 

 

 

XIV edycja programu ,,KBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Cel programu:

- Popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.
- Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci.
- Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu.
- Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

 

Czas trwania projektu:

Od września 2021r. do czerwca 2022r.

 

 

 

 

 

Projekt edukacyjny "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM"

Cel projektu:

Wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

 

 

 

III edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

Akcja składa się z 10 tematycznych lekcji, podejmujących takie zagadnienia jak bezpieczeństwo, ekologia, astronomia, historia, geografia czy kultura.

Cel akcji:

Zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.

W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” wszystkie zgłoszone placówki będą co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne (prezentację multimedialną i konspekt zajęć) do przeprowadzenia zajęć. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania.

 

 

 

Program edukacyjny ,,MALI WIELCY ODKRYWCY” 

Cel programu:

Propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

 

Czas trwania:

od 6 września 2021 do 31 maja 2022r. i składa się z 3 następujących etapów:

- I etap do 31.12.2021 – dotyczy poznawania światła

- II etap  do 28. 02 2022r. – dotyczy poznawania oddziaływania magnetycznego

- III etap do 30.04.2022r. – dotyczy poznawania wody

 

 

Projekt ,,EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE,” to projekt ekologiczny dla przedszkoli (dalej zwany także „Projektem”), którego zadaniem jest inspirowanie nauczycieli do podjęcia konkretnych działań ekologicznych w placówkach, jak i do promowania ekokultury  wśród przedszkolaków.

 Cele projektu:
- poszerzanie świadomości ekologicznej;
- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
- rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
- zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
- kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego
konsumenta;
- nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.


Czas trwania:

Od 1 września 2021 roku do 1 czerwca 2022 roku.

 

 

 

,,DZIECIAKI MLECZAKI,” to bezpłatna akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich opiekunów oraz rodziców. Program jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Cel akcji:

Wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

 

 

,,MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” - projekt czytelniczy.

Cel projektu:

Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodzin. W szczególności zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych. Ponad to tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, promocja przedszkola.

Czas trwania:

Cały rok szkolny 2021/2022

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:

  1. Książki dzieciństwa
  2. Mały Miś w świecie emocji
  3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem
  4. Zmisiowany Eko - kalendarz
  5. Misiowe laboratorium "Czterech Żywiołów"
  6. Mały Miś i super tajny projekt

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa

 

 

Innowacja ,,AKADEMIA ZWINNYCH RĄCZEK” jest odpowiedzią na pojawiające się problemy dzieci w zakresie sprawności motorycznych zarówno w obrębie motoryki małej i dużej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Bazuje na założeniach metodycznych Terapii Ręki. Jest ona jednak wzbogacona o aktywności z zakresu arteterapii oraz Pedagogiki M. Montesorii. Poprzez ćwiczenia ruchowe, zadania praktyczne i aktywność plastyczną pełniej i w akcyjny sposób wspiera rozwój motoryczny dzieci. Opiera się na praktycznym działaniu i eksperymentach oraz rozwijaniu sprawności fizycznej.
Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Innowacja „Akademia zwinnych rączek” ma również charakter profilaktyczny. Jej zadaniem jest zapobiegnięcie wystąpienia u dzieci niedostatecznej sprawności rąk.Jest skierowana dla grupy dzieci 3-4 letnich. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w czasie realizacji codziennych zajęć z podstawy programowej. Dodatkowo dzieci będą miały do wykonania jedno zadanie tygodniowo. Z czasem liczbę zadań dodatkowych będzie można zwiększyć.

 

 

 

Kampania „DZIAŁAJ Z IMPETEM!” to projekt edukacyjny, upowszechniający prawidłowe zasady segregacji odpadów opakowaniowych w domu.

 

Cel projektu:

Edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowymi odpadami frakcji żółtego pojemnika, które w całości można poddać recyklingowi.

 

Czas trwania:

Rok szkolny 2021/2022

 

Podczas zajęć będziemy podróżować razem ze śmieciarką Miecią, która pomoże nam zrozumieć w jaki sposób przetwarzane są butelki typu PET, puszki i pojemniki kartonowe po sokach czy mleku. ImPET przedstawi nam swoich nowych przyjaciół, Puszka i Pana Kartonika. Co więcej, weźmiemy udział w konkursie, wykonując wspólnie kącik do segregacji odpadów z tworzyw sztucznych i metali. 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole kontynuuje program „DWUJĘZYCZNE DZIECI,” do którego zostały zaangażowane wszystkie grupy przedszkolne. Grupa „Motylki” bierze udział w kursie „Baby Beetles”, który adresowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku od 0 do 4. roku życia. Bohaterami serii są sympatyczne żuczki, na którą składa się  40 filmów i 40 piosenek. Kurs zbudowany jest z 4 części. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach.

Grupa „Biedronki” i „Pszczółki” uczestniczy w kursie „Tom and Keri”, stworzonym specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 3-6. roku życia. Składa się z 26 odcinków. Każdy odcinek ma inny temat i stanowi odrębną opowieść. Tak jak w przypadku „Baby Beetles” szczególnie ważną rolę odgrywają w tym programie specjalnie napisane na potrzeby nauki języka i przetestowane wcześniej piosenki i rymowanki (w liczbie ponad 50). Dzieci z łatwością je śpiewają i zapamiętują. Zawarty w nich materiał leksykalny i gramatyczny został zakomponowany w sposób metodyczny, zakładający stopniowe przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności. Na końcu każdego odcinka są lekcje wymowy kluczowego zestawu słów i zwrotów.

 

 

 

 

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025”

Z przyjemnością chcemy poinformować, że wniosek naszego przedszkola o dołączenie do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” został pozytywnie rozpatrzony. W związku z powyższym, nasza placówka otrzyma dofinansowanie na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Zgodnie z przyjętymi przez przedszkole założeniami, w ramach Programu będziemy realizować:

-  „Bajkowe czytanie” – czytanie w przedszkolu różnych pozycji z literatury dziecięcej przez zaproszonych członków rodziny.

-  „Kącik Molika książkowego” – codzienne popołudniowe czytanie dzieciom literatury dziecięcej przez nauczycieli.

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – jest to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny realizowany w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020. Wszystkie podejmowane działania opierają się na postaci Małego Misia. Każda grupa przedszkolna ma swojego pluszowego misia, który wędruje razem z dziećmi do ich domów. Następnie dzieci wraz z rodzicami będą czytali misiowi swoje ulubione bajki i dokumentowały wizytę misia poprzez prowadzenie dzienniczka czytelniczego, w którym zapisuje się tytuł przeczytanego utworu, rysunek przedstawiający jego treść oraz podpis małego czytelnika w postaci odrysowanej lub odbitej dłoni.

- „Cała Polska czyta dzieciom” – jest to kampania społeczna, której główne hasło brzmi: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”. Nasze przedszkole angażuje się w akcję poprzez zapraszanie gości do przedszkola, również tych ze środowiska lokalnego, którzy czytają dzieciom wybrane opowiadania lub wiersze.

- ,,Bookcrossing” - jest to forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe). W naszym przedszkolu na głównym korytarzu został stworzony ogólnodostępny kącik czytelniczy, na specjalnie do tego przeznaczonym regale, można odnaleźć różnorodne książki z literatury dziecięcej, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony małych czytelników.

- „Nasi wielcy polscy autorzy” – projekt realizowany wspólnie z Biblioteką Publiczna we Włosienicy. Celem jest poznanie sylwetek i przybliżenie twórczości autorów ( jak Ewa Szelburg-Zarembina, Janina Porazińska, Ludwik Jerzy Kern i.in.) poprzez udział przedszkolaków w comiesięcznych warsztatach organizowanych wspólnie z panią bibliotekarką w bibliotece.

- „Razem ze szkołą” – promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków poprzez słuchanie czytanych i nagrywanych wierszy przez uczniów klas I-III.

- „Rodzinne recytowanie” – konkurs recytatorski dla dzieci, rodziców i pozostałych członków rodzin, polegający na wspólnej nauce wybranego wiersza, recytacji, nagraniu oraz przesłaniu nagrania do przedszkola. 

 

 

Tagi