Innowacja pedagogiczna

Od listopada w naszym przedszkolu realizujemy innowację pedagogiczną pt. ,,Co ma ciało do gadania?"...

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci z grupy III realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Czas realizacji innowacji obejmuje miesiące od listopada 2020 do kwietnia 2021 roku.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w tygodniu w ramach zajęć porannych.

Niniejsza innowacja ma na celu stymulowanie zmysłów słuchu i wzroku oraz małej motoryki, które to mają ogromny wpływ na rozwój mowy.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Co ma ciało do gadania?” jest odpowiedzią na coraz większe problemy z aktywnością zmysłów dzieci,  a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Wieloletnie obserwacje oraz przeprowadzone diagnozy w pracy w  przedszkolach, pokazały że dzieciom najbardziej brakuje pozytywnego bodźcowania przede wszystkim zmysłu słuchu, a także wzroku oraz małej motoryki. Dzieci są przestymulowane przez nowoczesne technologie. Zbyt dużo czasu spędzają przed ekranami telewizorów, tabletów i komputerów. Zbyt duża ilość bodźców dźwiękowych, którymi bombardowane jest dziecko, powoduje, że nie wyodrębnia ono dźwięków mowy z otoczenia.  Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba organizacji zajęć  pozytywnie stymulujących ww zmysły.

 

Cel główny: stymulacja zmysłu słuchu i wzroku oraz małej motoryki

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • ćwiczenie uwagi i pamięci słuchowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • usprawnianie małej motoryki

 

III. Przewidywane osiągnięcia

Dzieci:

 • dokonują analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • wyróżniają głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
 • zapamiętują sekwencje usłyszanych wyrazów
 • zapamiętują obrazki, powtarzają ich nazwy
 • składają pocięte obrazki w całość
 • manipulują drobnymi przedmiotami