Innowacja ekologiczna w naszym przedszkolu

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy w naszym przedszkolu ekologiczną innowację pedagogiczną pt. ,,Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety"...

Z uwagi na fakt, iż w naszym przedszkolu od dawna prowadzimy wiele działań związanych z przyrodą i ekologią, postanowiliśmy opracować innowację pedagogiczną, w której zostały zebrane i usystematyzowane dotychczasowe i nowe działania proekologiczne i przyrodnicze.

Innowacja pedagogiczna pt. ,,Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety," jest realizowana w przedszkolu w bieżącym roku szkoklnym 2016/2017.

 

Głównym celem innowacji pedagogicznej pt. ,,Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety," jest:

- poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola,

- rozumienie potrzeby poszanowania przyrody,

- kształtowanie szeroko pojętych postaw proekologicznych i budzenia szacunku dla przyrody,

- integrowanie działań ekologicznych przedszkola i rodziny,

- wdrażanie do praktycznego działania w procesie poznawania przyrody i jej ochrony,

- uwrażliwienie na piękno przyrody i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci,

- rozwijanie zdolności poznawczych dzieci.

 

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez różne metody i formy naszych działań, które pozwolą w znacznym stopniu wychować pokolenie ludzi proekologicznych. W naszą działalność, chcemy również zaangażować rodziców przedszkolaków, co przy okazji będzie skutkowało zacieśnieniem więzi rodzinnych i wspólnie spędzonym czasem w pełni wykorzystanym.